Deklarácia ľudských práv duševného zdravia


Čo je CCHR? Deklarácia Úspechy Výstava o psychiatrii

Správy Brožúry Čítajte! Vaše Príspevky

Nahláste Zneužitie


Brožúry na stiahnutie


Všetky organizácie pre ľudské práva stanovujú kódexy, ktoré zlaďujú ich ciele a činnosti. Deklarácia ľudských práv duševného zdravia vyjadruje hlavné zásady CCHR a normy, ktoré slúžia k vytrvalému vyšetrovaniu a odhľaovaniu porušovania ľudských práv v psychiatrii.

A. Právo na plný informovaný súhlas, vrátane:

 1. Vedeckého a lekárskeho testu každej údajnej diagnózy duševnej poruchy a právo vyvrátiť akékoľvek psychiatrické diagnózy duševnej "choroby", ktoré nemôžu byť lekársky potvrdené.
 2. Úplné zverejnenie všetkých dokumentovaných rizík navrhovaných liekov alebo "liečby".
 3. Právo byť informovaný o všetkých dostupných liečebných procesoch, ktoré nezahŕňajú podanie psychiatrického lieku alebo liečby.
 4. Právo odmietnuť akúkoľvek liečbu, ktorú pacient považuje za škodlivú.

B. Žiadna osoba nesmie byť psychiatricky alebo psychologicky ošetrená proti jej vôli.

C. Žiadnej osobe, mužovi, žene alebo dieťaťu nemôže byť odoprená ich osobná sloboda z dôvodu duševnej choroby bez spravodlivého procesu pred porotou a v zastúpení právnika.

D. Nikto nesmie byť prijatý alebo držaný v psychiatrickej liečebni, nemocnici alebo zariadení z dôvodu ich politickej, náboženskej alebo kultúrnej viery a praktík.

E. Každý pacient má:

 1. Právo na dôstojné zaobchádzanie ako ľudská bytosť.
 2. Právo používať nemocničné vybavenie bez rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického presvedčenia, sociálneho pôvodu alebo postavenia podľa práva prvorodenstva alebo majetku.
 3. Právo na dôkladné, fyzické a klinické vyšetrenie kompetentným registrovaným praktickým lekárom podľa svojho výberu, aby sa zabezpečilo, že niečí duševný stav nie je zapríčinený žiadnou nespozorovanou a neliečenou fyzickou chorobou, úrazom alebo vadou a právo usilovať sa o druhý lekársky posudok podľa svojho výberu.
 4. Právo na plne vybavené zdravotnícke zariadenie a vhodne vyškolený zdravotnícky personál v nemocniciach tak, aby mohli byť vykonané príslušné fyzické a klinické vyšetrenia.
 5. Právo zvoliť druh alebo typ terapie musí byť zabezpečené a právo diskutovať s praktickým lekárom, liečiteľom alebo duchovných jeho výber.
 6. Právo na jasné a zrozumiteľné objasnenie všetkých nežiaducich účinkov liečby v písomnej forme a v rodnom jazyku pacienta.
 7. Právo prijať alebo odmietnuť liečbu, ale predovšetkým právo odmietnuť sterilizáciu, elektrošokovú liečbu, inzulínové šoky, lobotómiu (alebo akúkoľvek inú psychochirurgickú operáciu mozgu), averzijnú terapiu, narkoterapiu, hĺbkospánkovú terapiu a akékoľvek lieky produkujúce vedľajšie nežiaduce účinky.
 8. Právo na oficiálne sťažnosti, bez odplaty, nezávislej komisii, ktorá sa skladá z nepsychiatricého personálu, právnikov a laikov. Sťažnosti môžu zahŕňať akékoľvek mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie prijaté počas psychiatrickej starostlivosti.
 9. Právo na súkromné poradenstvo s právnym poradcom a podanie žaloby.
 10. Právo odísť kedykoľvek a byť prepustený bez obmedzenia, ak osoba nespáchala trestný čin.
 11. Právo spravovať vlastný majetok a záležitosti s právnym poradcom, v prípade potreby, alebo bola osoba súdom uznaná za neschopnú reprezentovať sa pred súdom, štát vymenuje exekútora na spravovanie týchto záležitostí, kým sa nestane znovu schopnou reprezentovať sa pred súdom. Takýto exekútor je zodpovedný pacientovu blízku osobu alebo právneho poradcu alebo opatrovníka.
 12. Právo vidieť a vlastniť svoje nemocničné záznamy a podniknúť právne kroky s ohľadom na akékoľvek nepravdivé informácie v nich obsiahnuté, ktoré môžu byť škodlivé pre povesť osoby.
 13. Právo na trestné konanie s plnou podporou členov policajného zboru, proti akémukoľvek psychiatrovi, psychológovi alebo nemocničnému personálu za zneužitie, neoprávnené väznenie, útok z liečby, sexuálne zneužívanie či znásilnenie, alebo porušenie duševného zdravia alebo iného práva. A právo na zákon o duševnom zdraví, ktorý neodškodňuje alebo upravuje sankcie za trestné, násilné alebo nedbalé liečenie pacientov, ktorého sa dopustil akýkoľvek psychiater, psychológ alebo nemocničný personál.
 14. Právo žalovať psychiatrov, ich združenia a vysoké školy, inštitúcie alebo personál pre nezákonné zadržanie, falošné správy alebo poškodzujúce liečby.
 15. Právo na prácu alebo odmietnuť pracovať, a právo na spravodlivé odškodnenie na platovéj stupnici porovnateľnej so mzdami za podobnú prácu, za každú vykonanú prácu počas hospitalizácie.
 16. Právo na vzdelanie alebo odbornú prípravu, aby mohla osoba zarábať na živobytie po prepustení, a právo voľby akéhokoľvek druhu vzdelania alebo školenia.
 17. Právo prijímať návštevy a duchovných pastorov podľa vlastnej viery.
 18. Právo uskutočňovať a prijímať telefónne hovory a právo na súkromie s ohľadom na všetku osobnú korešpondenciu od kohokoľvek.
 19. Právo slobodne sa spájať alebo nie, s akoukoľvek inou skupinou alebo osobou v psychiatrickej liečebni, nemocnici alebo zariadení.
 20. Právo na bezpečné prostredie bez toho, aby musela zdieľať ten istý priestor s osobami, ktoré boli umiestnené kvôli trestným činom.
 21. Právo byť s ostatnými vo svojej vlastnej vekovej kategórii.
 22. Právo nosiť osobné oblečenie, mať osobné veci a mať bezpečné miesto na ich uskladnenie.
 23. Právo na denné telesné cvičenie vonku.
 24. Právo na správnu výživu a tri jedlá denne.
 25. Právo na hygienické podmienky a nepreľudnené zariadenie a dostatočný, nerušený čas na oddych.
O NÁS  |   INFORMÁCIE  |   HLÁSENIA  |   OBCHOD  |   KONTAKT    

© 2009-2011 Občianska komisia za ľudské práva,o.z. Všetky práva vyhradené.